Gmina Hażlach zaliczana jest do gmin rolniczych o dużym rozdrobnieniu gospodarstw oraz wielokierunkowej produkcji rolnej. 75 procent powierzchni gminy zajmują użytki rolne.

Sołectwa powierzchnia ogółem (ha) w tym użytki rolne (ha)


Brzezówka
Hażlach
Kończyce Wielkie
Pogwizdów
Rudnik
Zamarski


460,63
1233,19
1445,24
472,79
410,50
864,22


398,26
800,76
1254,04
293,77
322,58
598,75

Łącznie 4886,57 3668,16

Najwięcej gospodarstw to gospodarstwa małe, nie przekraczające 2 ha. Poniżej dane z początku 2006 r.

Areał liczba gospodarstw w gminie


0-2 ha
2,01 – 5 ha
5,01 – 10 ha
10,01 – 100 ha
pow. 100 ha


572
230
102
43
1

Łącznie 948

Ze względu na duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych nieliczna grupa osób utrzymuje się wyłącznie z pracy w rolnictwie. Cechą charakterystyczną Gminy Hażlach jest istnienie dużej ilości zakładów rzemieślniczych i usługowych, które prowadzą działalność w wąskim zakresie i na niewielką skalę. 30.09.2005 roku w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy figurowało 550 przedsiębiorców. W ewidencji przeważają przedsiębiorstwa wielobranżowe o szerokim zakresie wykonywanej działalności, których nie można jednoznacznie zakwalifikować do jednej tylko branży. Często figurują one pod nazwą firma produkcyjno-handlowo-usługowa. Są to firmy zwykle jednoosobowe. We wrześniu 2005 r. na terenie gminy było ich ok. 125. Dużo, około 120, było też firm handlowych, zajmujących się handlem obwoźnym, detalicznym i hurtowym. Pozostałe firmy działały w następujących branżach: usługi transportowe i świadczenie usług kierowcy u innego przedsiębiorcy – 54, stolarstwo – 10, wykonywanie instalacji elektrycznych – 18, usługi ogólnobudowlane – 48, betoniarstwo, brukarstwo – 7, punkty gastronomiczne ze sprzedażą napojów alkoholowych (bary) – 25, sklepy – 35.

Na terenie Gminy Hażlach w Zamarskach funkcjonuje ubojnia drobiu oraz zakład zajmujący się skupem i produkcją pasz. W Kończycach Wielkich działa gospodarstwo agroturystyczne. Ponadto na terenie gminy istnieją dwie stacje paliw napędowych: stacja paliw „Wygoda” w Hażlachu wraz z towarzyszącymi jej placówkami handlu detalicznego i gastronomicznego oraz stacja paliw „Babilon” w Kończycach Wielkich, przy której znajduje się obiekt świadczący usługi hotelarskie oraz placówka handlu gastronomicznego. W Hażlachu mieści się stacja tankowania gazem LPG oraz wymiany butli gazowych i turystycznych. Usługi w zakresie motoryzacji wykonuje 19 przedsiębiorców. W Kończycach Wielkich znajduje się Auto-Komis „Babilon”. Na terenie gminy istnieje 5 magazynów prowadzących sprzedaż materiałów budowlanych, pasz i środków do produkcji rolnej. Na naszym terenie działają także firmy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, które prowadzą działalność między innymi w formie spółki jawnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gmina Hażlach stoi przed dużą szansą rozwoju gospodarczego. Posiada dobrą infrastrukturę gospodarczą: gaz, wodociągi, dwie oczyszczalnie ścieków i rozbudowującą się kanalizację. Bliskość Cieszyna i granicy powoduje, że może być atrakcyjna dla inwestora przemysłowego. Szansę rozwoju gmina widzi także w realizacji różnych form turystyki i rekreacji. Można u nas wędkować i  polować  (w latach 30. XX wieku na polowania przyjeżdżał z Wisły prezydent II RP Ignacy Mościcki).  
Należy również zaznaczyć, iż gmina leży w pobliżu ważnych arterii komunikacyjnych. Przez nasz teren przebiegają drogi wojewódzkie: Cieszyn – Pawłowice Śląskie (nr 938) oraz Cieszyn – Jastrzębie Zdrój nr (937).

 

Odległości z Hażlacha

  • Bielsko-Biała – 40 km
  • Cieszyn – 8 km
  • Jastrzębie-Zdrój – 25 km
  • Katowice – 70 km
  • Skoczów – 12 km