Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

Gmina Hażlach zaliczana jest do gmin rolniczych o dużym rozdrobnieniu gospodarstw oraz wielokierunkowej produkcji rolnej. 75 procent powierzchni gminy zajmują użytki rolne.

Sołectwa powierzchnia ogółem (ha) w tym użytki rolne (ha)


Brzezówka
Hażlach
Kończyce Wielkie
Pogwizdów
Rudnik
Zamarski


460,63
1233,19
1445,24
472,79
410,50
864,22


398,26
800,76
1254,04
293,77
322,58
598,75

Łącznie 4886,57 3668,16

Najwięcej gospodarstw to gospodarstwa małe, nie przekraczające 2 ha. Poniżej dane z początku 2006 r.

Areał liczba gospodarstw w gminie


0-2 ha
2,01 – 5 ha
5,01 – 10 ha
10,01 – 100 ha
pow. 100 ha


572
230
102
43
1

Łącznie 948

Ze względu na duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych nieliczna grupa osób utrzymuje się wyłącznie z pracy w rolnictwie. Cechą charakterystyczną Gminy Hażlach jest istnienie dużej ilości zakładów rzemieślniczych i usługowych, które prowadzą działalność w wąskim zakresie i na niewielką skalę. 30.09.2005 roku w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy figurowało 550 przedsiębiorców. W ewidencji przeważają przedsiębiorstwa wielobranżowe o szerokim zakresie wykonywanej działalności, których nie można jednoznacznie zakwalifikować do jednej tylko branży. Często figurują one pod nazwą firma produkcyjno-handlowo-usługowa. Są to firmy zwykle jednoosobowe. We wrześniu 2005 r. na terenie gminy było ich ok. 125. Dużo, około 120, było też firm handlowych, zajmujących się handlem obwoźnym, detalicznym i hurtowym. Pozostałe firmy działały w następujących branżach: usługi transportowe i świadczenie usług kierowcy u innego przedsiębiorcy – 54, stolarstwo – 10, wykonywanie instalacji elektrycznych – 18, usługi ogólnobudowlane – 48, betoniarstwo, brukarstwo – 7, punkty gastronomiczne ze sprzedażą napojów alkoholowych (bary) – 25, sklepy – 35.

Na terenie Gminy Hażlach w Zamarskach funkcjonuje ubojnia drobiu oraz zakład zajmujący się skupem i produkcją pasz. W Kończycach Wielkich działa gospodarstwo agroturystyczne. Ponadto na terenie gminy istnieją dwie stacje paliw napędowych: stacja paliw „Wygoda” w Hażlachu wraz z towarzyszącymi jej placówkami handlu detalicznego i gastronomicznego oraz stacja paliw „Babilon” w Kończycach Wielkich, przy której znajduje się obiekt świadczący usługi hotelarskie oraz placówka handlu gastronomicznego. W Hażlachu mieści się stacja tankowania gazem LPG oraz wymiany butli gazowych i turystycznych. Usługi w zakresie motoryzacji wykonuje 19 przedsiębiorców. W Kończycach Wielkich znajduje się Auto-Komis „Babilon”. Na terenie gminy istnieje 5 magazynów prowadzących sprzedaż materiałów budowlanych, pasz i środków do produkcji rolnej. Na naszym terenie działają także firmy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, które prowadzą działalność między innymi w formie spółki jawnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gmina Hażlach stoi przed dużą szansą rozwoju gospodarczego. Posiada dobrą infrastrukturę gospodarczą: gaz, wodociągi, dwie oczyszczalnie ścieków i rozbudowującą się kanalizację. Bliskość Cieszyna i granicy powoduje, że może być atrakcyjna dla inwestora przemysłowego. Szansę rozwoju gmina widzi także w realizacji różnych form turystyki i rekreacji. Można u nas wędkować i  polować  (w latach 30. XX wieku na polowania przyjeżdżał z Wisły prezydent II RP Ignacy Mościcki).  
Należy również zaznaczyć, iż gmina leży w pobliżu ważnych arterii komunikacyjnych. Przez nasz teren przebiegają drogi wojewódzkie: Cieszyn – Pawłowice Śląskie (nr 938) oraz Cieszyn – Jastrzębie Zdrój nr (937).

 

Odległości z Hażlacha

 • Bielsko-Biała – 40 km
 • Cieszyn – 8 km
 • Jastrzębie-Zdrój – 25 km
 • Katowice – 70 km
 • Skoczów – 12 km

 

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca