Deklaracja

 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dokumentem, na podstawie którego określa się miesięczną wysokość opłaty za odpady. Do złożenia deklaracji obowiązany jest każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej, na której powstają odpady komunalne. Właścicielami nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W deklaracji podaje się ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcem jest każda osoba – bez względu na wiek.

W przypadku nowo zamieszkanych nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Natomiast w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, kolejną deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W tym celu należy wypełnić ten sam druk deklaracji - zaznaczając zamiast pozycji „deklaracja składana po raz pierwszy” pozycję „złożenie kolejnej deklaracji”. W tym przypadku należy również podać datę wystąpienia zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji.

Przesłankami do złożenia zmiany są:

  1. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. narodziny dziecka, śmierć jednego z mieszkańców, zmiana miejsca zamieszkania, powrót ze studiów w okresie letnim),
  2. zmiana sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W sytuacji, kiedy budynek przestaje być zamieszkany, należy złożyć tzw. deklarację zerową. Zaś gdy nastąpi zbycie nieruchomości, dotychczasowy właściciel obowiązany jest do złożenia deklaracji, w której należy zaznaczyć pozycję „wygaśnięcie obowiązku” oraz podać datę wygaśnięcia tego obowiązku. 


Druk deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy w pok. nr 12 lub jest do pobrania w formacie pdf i word z poniższych linków.
 
  
Aktualnie obowiazujący druk deklaracji (pdf do pobrania)

Aktualnie obowiazujący druk deklaracji (word do pobrania)