Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

 

 

 

odpady_4

 

Od 1 lipca 2013 roku, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) Gmina odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkanych oraz nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach

 

W dniu 28 września 2016 roku Rada Gminy Hażlach przyjęła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach. Regulamin zobowiązuje właścicieli nieruchomości do utrzymywania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości, a także do prowadzenia selektywnego zbierania następujących odpadów:

 1. papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,
 2. metali i opakowań z metali,
 3. tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych,
 4. szkła i  opakowań ze szkła,
 5. opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach itp.),
 6. odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,
 7. przeterminowanych leków i chemikaliów,
 8. zużytych baterii i akumulatorów,
 9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 10. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 11. zużytych opon,
 12. odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregacji odpadów w ilości i pojemności uwzględniającej ilość wytwarzanych odpadów i liczbę mieszkańców oraz częstotliwość odbierania odpadów. Kubły powinny być zamykane, o minimalnej pojemności 110 litrów oraz powinny posiadać trwałe oznaczenia pozwalające zidentyfikować właściciela. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania czystości pojemników jak również czystości i porządku wokół nich, a w zależności od rodzaju odpadów zapełniania  pojemników w sposób nie powodujący ich przeciążenia. Pojemniki te winny być typowe, spełniające techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz wymagania Polskich Norm.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia pojemników i worków z odpadami w dniu poprzedzającym dzień odbioru określony w harmonogramie na granicy nieruchomości, na utwardzonej powierzchni, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd pojazdami specjalistycznymi.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów:

 1. niebieski (papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury),
 2. żółty (tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe),
 3. zielony (szkło białe i kolorowe oraz opakowania ze szkła),
 4. brązowy (odpady i opakowania ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne, ogrodowe, zielone),
 5. szary (popiół),

są dostarczane do nieruchomości zamieszkanych przez firmę, która odbiera odpady. Worki pozostawiane są na wymianę – w ilości odpowiadającej ilości worków wystawionych. W przypadku, gdy właścicielowi nieruchomości zabraknie worków do segregacji, może je pobrać w Urzędzie Gminy. Firma odbierająca odpady prowadzi dokładną ewidencję nieruchomości w zakresie ilości i rodzaju oddanych odpadów.


W przypadku niewłaściwego posegregowania odpadów Firma odbierająca odpady przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym Gminę. W takim przypadku zostanie wystawiona decyzja określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wyższych stawek.

Na osiedlu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pogwizdowie funkcjonuje system pojemnikowy – odpady segregowane należy wrzucać do kolorowych pojemników: niebieski (papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury), żółty (tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe), zielony (szkło białe i kolorowe oraz opakowania ze szkła).

Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników, znajdujących się w aptekach i punktach aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Hażlach lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Baterie należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do zbierania zużytych baterii, usytuowanych w wyznaczonych obiektach użyteczności publicznej lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zużyte akumulatory i chemikalia w szczelnych pojemnikach, należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, nie wymagające specjalnych pojemników do zbierania, należy wystawiać, w dniu poprzedzającym termin odbioru określony w harmonogramie, przy granicy nieruchomości z drogą w miejscu widocznym umożliwiającym swobodny dojazd lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jednocześnie informujemy, że  zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.

 

Pełny tekst uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach

 

Usługi świadczone przez Gminę w zamian za opłatę

Za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkanej opłatę Gmina Hażlach zapewnia odbiór niżej wymienionych odpadów komunalnych:

 1. papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,
 2. metali i opakowań z metali,
 3. tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych,
 4. szkła i  opakowań ze szkła,
 5. opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach itp.),
 6. odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,
 7. przeterminowanych leków i chemikaliów,
 8. zużytych baterii i akumulatorów,
 9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 10. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 11. zużytych opon,
 12. odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Od właścicieli nieruchomości odbierana jest każda ilość zebranych odpadów komunalnych za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  które odbierane są w  punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych od każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej lub od właściciela samodzielnego lokalu w budynku wielolokalowym w ilości do 500 (pięciuset) kilogramów na rok.

Częstotliwość odbioru odpadów :

 • zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z segregacji odpadów (w tym żużel i popiół) gromadzone w pojemnikach - jeden raz w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października oraz dwa razy w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów;
 • odpady zebrane w sposób selektywny - dwa razy w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października oraz jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – podczas tzw. „wystawki” dwa razy w roku bezpośrednio z nieruchomości zamieszkanych, w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów,
 • odpady wielkogabarytowe - podczas tzw. „wystawki” dwa razy w roku bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów,
 • zużyte opony - podczas tzw. „wystawki” dwa razy w roku bezpośrednio z nieruchomości zamieszkanych, w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów,

Reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów lub braku pozostawienia worków na wymianę należy zgłaszać w ciągu trzech dni od terminu zbiórki określonego w harmonogramie w Referacie Gospodarki Komunalnej, nr tel. 33 85 69 479 wew. 59 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacje dotyczące nieodebrania kubła lub worków z odpadami segregowanymi, które zostały wystawione w dniu odbioru po godz. 700,nie będą uwzględniane.

 

 

Kogo nowy system gospodarki odpadami nie obejmie

 

Nowy system nie obejmie nieruchomości niezamieszkanych oraz tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych oraz prowadzący działalność gospodarczą tak jak dotychczas winni mieć zawartą indywidualną umowę na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Hażlach.

 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Hażlach       

 


Segregacja się opłaca

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane odpady muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” 350 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniamy się do ochrony środowiska i oszczędzamy pieniądze. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk. Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: w tym wodę i energię.  Z odpadów mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.
 
 
"Toniemy w odpadach" - kampania informacyjno-edukacyjna 
"Śląskie. Odzyskana energia"
 
 
Pamiętaj:
 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.
 • Zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika.
 • Wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków.
 • Zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu).
 • Do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.
 

 
 

Segregacja odpadów komunalnych nie jest skomplikowanym procesem, ale wymaga minimalnego zaangażowania i wyrobienia pewnych nawyków.  W selektywnej zbiórce odpadów ważne jest, by posegregowane odpady wrzucić do odpowiednich kolorowych pojemników (worków) lub dostarczyć do miejsc w tym celu wyznaczonych.


Folder informacyjno-edukacyjny dla mieszkańców (do pobrania)
   

  

Elektrośmieci

 

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zawierający szkodliwe i trujące substancje. Są to w szczególności:

 • wielkogabarytowe urządzenia AGD (m.in. lodówki, zamrażarki, pralki, piekarniki)
 • małogabarytowe urządzenia AGD (m.in. odkurzacze, tostery, golarki, zegarki)
 • sprzęt oświetleniowy
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 • przyrządy do nadzoru i kontroli (m.in. czujniki dymu, termostaty)
 • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (m.in. komputery, drukarki, telefony, kalkulatory)
 • sprzęt audiowizualny (m.in. radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, kamery)
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych)
 • przyrządy medyczne (z wyjątkiem wszczepianych i skażonych produktów)
 • automaty (m.in. do zimnych i gorących napojów, butelek i puszek, a także bankomaty)


Elektrośmieci nie wolno wrzucać do śmietników, ale można:

 1. bezpłatnie oddać je w sklepie, jeśli kupujesz nowe urządzenie tego samego typu (w stosunku 1:1, np. telewizor za telewizor, świetlówkę za świetlówkę);
 2. wystawić przed nieruchomość podczas zbiórki elektrośmieci – termin zbiórki zostanie podany na stronie internetowej Gminy Hażlach w terminie późniejszym oraz w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych a także w „Wiadomościach Gminy Hażlach”.
 3. Bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Nieprawidłowe postępowanie z elektrośmieciami jest niebezpieczne, ponieważ znajdujące się w nich substancje, takie jak freon, rtęć czy związki bromu, po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego przenikają do gleby oraz powietrza. Są one szkodliwe nie tylko dla środowiska, ale też ludzi i zwierząt.

 
Palenie śmieci szkodzi


Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu!

Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Co się dzieje, gdy śmieć się pali

Narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach, mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Przy opracowaniu informacji korzystano z materiałów zamieszczonych na stronie www.naszesmieci.mos.gov.pl oraz materiałów opracowanych przez Ministerstwo Środowiska.

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca