Uchwały Rady Gminy

 

Uchwała Nr XIV/103/2018 Rady Gminy  Hażlach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hażlach na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Uchwała Nr VII/48/2016 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach

Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Hażlach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała Nr III/25/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hażlach

Uchwała Nr III/28/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych

 

  Stan środowiska w województwie śląskim 

Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w poszczególnych latach są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach           

 

 

oczyszczalnia Na terenie Gminy Hażlach funkcjonują dwie mechaniczno–biologiczne oczyszczalnie ścieków: w Pogwizdowie o przepustowości 600 m 3/dobę oraz w Hażlachu o przepustowości 170 m 3/dobę. Obie oczyszczalnie wykonane zostały w technologii austriackiej firmy Dauser Indrustrienlangen und Aberwassertechnik GmbH.Oczyszczalnia ścieków w Pogwizdowie W ich skład wchodzą następujące elementy: przepompownia ścieków, punkt zlewny ścieków dowożonych, rurociągi technologiczne, budynek flotownika i kraty mechanicznej wraz z wyposażeniem w urządzenia technologiczne, zbiornik osadu nadmiernego i stacja do odwadniania osadu.

Ścieki do oczyszczalni w Pogwizdowie dopływają z blisko 500 budynków jednorodzinnych oraz osiedla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na terenie Pogwizdowa i Brzezówki funkcjonuje 29,8 km kanalizacji sanitarnej oraz dwie przepompownie ścieków: na ul. Wierzbowej i ul. Krótkiej.

Przepompownia przy ulicy Krótkiej w Pogwizdowie. Oczyszczalnia ścieków w Hażlachu przyjmuje ścieki z 200 budynków z terenu Hażlacha i Kończyc Wielkich. W Kończycach Wielkich jest 10,2 km kanalizacji oraz przepompownia ścieków przy ul. Kościelnej. W Hażlachu jest 9,6 km kanalizacji oraz stacja ETS - system pneumatycznego tłoczenia ścieków, przeznaczony do automatycznego przepłukiwania syfonowego odcinka miejscowej kanalizacji, przechodzącej pod dnem potoku Lutnia.Przepompownia przy ulicy Wierzbowej w Pogwizdowie. Obecnie jest realizowany II etap kanalizacji w Hażlachu, w ramach którego powstanie 4,2 km sieci kanalizacyjnej oraz przepompownia ścieków przy Domu Ludowym przy ul. Głównej.

Od stycznia 2004 r. eksploatację oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną prowadzi Urząd Gminy – Referat Gospodarki Komunalnej (II piętro, pokój nr 10,11, tel. 33 8569 555, wew. 34 i 59). Referat udziela wszelkich informacji na temat kanalizacji sanitarnej, planowanych inwestycji oraz faktur za ścieki. W referacie można się również zapoznać z projektami technicznymi budowy kanalizacji, a także zgłaszać wszelkie usterki i nieprawidłowości związane z kanalizacją.

Przepompownia przy ulicy Kościelnej w Kończycach Wielkich.