Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

 

Uchwały Rady Gminy

 

Uchwała Nr XIV/103/2018 Rady Gminy  Hażlach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hażlach na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Uchwała Nr VII/48/2016 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach

Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Hażlach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała Nr III/25/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hażlach

Uchwała Nr III/28/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych

 

  Stan środowiska w województwie śląskim 

Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w poszczególnych latach są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach           

 

 

oczyszczalnia Na terenie Gminy Hażlach funkcjonują dwie mechaniczno–biologiczne oczyszczalnie ścieków: w Pogwizdowie o przepustowości 600 m 3/dobę oraz w Hażlachu o przepustowości 170 m 3/dobę. Obie oczyszczalnie wykonane zostały w technologii austriackiej firmy Dauser Indrustrienlangen und Aberwassertechnik GmbH.Oczyszczalnia ścieków w Pogwizdowie W ich skład wchodzą następujące elementy: przepompownia ścieków, punkt zlewny ścieków dowożonych, rurociągi technologiczne, budynek flotownika i kraty mechanicznej wraz z wyposażeniem w urządzenia technologiczne, zbiornik osadu nadmiernego i stacja do odwadniania osadu.

Ścieki do oczyszczalni w Pogwizdowie dopływają z blisko 500 budynków jednorodzinnych oraz osiedla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na terenie Pogwizdowa i Brzezówki funkcjonuje 29,8 km kanalizacji sanitarnej oraz dwie przepompownie ścieków: na ul. Wierzbowej i ul. Krótkiej.

Przepompownia przy ulicy Krótkiej w Pogwizdowie. Oczyszczalnia ścieków w Hażlachu przyjmuje ścieki z 200 budynków z terenu Hażlacha i Kończyc Wielkich. W Kończycach Wielkich jest 10,2 km kanalizacji oraz przepompownia ścieków przy ul. Kościelnej. W Hażlachu jest 9,6 km kanalizacji oraz stacja ETS - system pneumatycznego tłoczenia ścieków, przeznaczony do automatycznego przepłukiwania syfonowego odcinka miejscowej kanalizacji, przechodzącej pod dnem potoku Lutnia.Przepompownia przy ulicy Wierzbowej w Pogwizdowie. Obecnie jest realizowany II etap kanalizacji w Hażlachu, w ramach którego powstanie 4,2 km sieci kanalizacyjnej oraz przepompownia ścieków przy Domu Ludowym przy ul. Głównej.

Od stycznia 2004 r. eksploatację oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną prowadzi Urząd Gminy – Referat Gospodarki Komunalnej (II piętro, pokój nr 10,11, tel. 33 8569 555, wew. 34 i 59). Referat udziela wszelkich informacji na temat kanalizacji sanitarnej, planowanych inwestycji oraz faktur za ścieki. W referacie można się również zapoznać z projektami technicznymi budowy kanalizacji, a także zgłaszać wszelkie usterki i nieprawidłowości związane z kanalizacją.

Przepompownia przy ulicy Kościelnej w Kończycach Wielkich.

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca