Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 1. listownie: ul Głowna 57, 43-419 Hażlach;
 2. za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. telefonicznie: 33 856 94 79.
Inspektor ochrony danych
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Wójta Gminy Hażlach inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Cel i podstawy przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
 1. realizacją celu, w jakim wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO1;
 2. wykonaniem umowy, której Państwo są stroną – z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. ochroną żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
 5. wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 1. strony i uczestnicy postępowań lub organy władzy publicznej w celu i zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Hażlach przetwarzają dane osobowe.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas realizacji zadania, do którego zostały zebrane a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul Stawki 2, 00 193 Warszawa.
Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Informacja o wymogu podania danych
Gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Jeżeli przetwarzanie danych jest wynikiem zawarcia umowy, podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do zawarcia tej umowy. Jeżeli natomiast przetwarzanie niektórych Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, wówczas ich podanie ma charakter dobrowolny.
 
Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego oraz zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.  
____________
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
   
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (cała treść do pobrania)
 
*            *            *
 
Zarządzenie nr 0050.237.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Hażlach

 
*            *            *
 

Realizacja praw osoby, której dane dotyczą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)


*            *            *

Inspektor ochrony danych

 
*            *            *
 
Zarządzenie nr 120.36.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy Hażlach

Informacja dodatkowa do monitoringu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: monitoring wizyjny
 

*            *            *


Zarządzenie nr 120.18.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Hażlach   

Zarządzenie Nr 120.28.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.18.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Hażlach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: nagrywanie rozmów telefonicznych  

 

*            *            *

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Postępowanie administracyjne w sprawach załatwianych milcząco

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul Główna 57, 43-419 Hażlach;
 2. za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. telefonicznie: 33 856 94 79.

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Wójta Gminy Hażlach inspektorem ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 43-419 Hażlach, ul. Główna 57.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu załatwienia sprawy milcząco na podstawie art. 122a-122h ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanego dalej K.p.a. oraz na podstawie przepisów szczególnych, jeżeli dotyczą.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych, osoby będące stroną postępowania oraz inni uczestnicy postępowania,
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Hażlach przetwarzają dane osobowe, w tym podmioty zapewniające nadzór autorski i utrzymanie systemów informatycznych,
 4. podmioty świadczące pomoc prawną dla Gminy.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie przez okres ustalony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.

Zgodnie z art. 2a § 3 K.p.a. wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie wpływa na tok i wynik postępowania. 

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego oraz zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.  

Powyższą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L 119 z dnia 4 maja 2016r.).

Zgodnie z art. 2a § 2 K.p.a. wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych odbywa się niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w K.p.a. i nie wpływa na tok i wynik postępowania. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym w sprawach załatwianych milcząco (cała treść do pobrania)

 

*            *            *

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: sporządzenie lub zmiana  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


*            *            *

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: oświadczenia majątkowe

- dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą

- dane osobowe pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

 

*            *            *


Zarządzenie nr 0050.230.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Hażlach   


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

monitoring wizyjny przestrzeni publicznej – Gmina Hażlach