Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Pomnik „Dobrej Pani”

Wizytacja miejsc pamięci narodowej

Spotkanie informacyjne nt. modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Polsko-Czeski Rodzinny Bieg na Orientację "Śladami Historii"

Polsko-Czeski Rodzinny Rajd Rowerowy

Mobilny Punkt Informacyjny w Cieszynie

Nieodpłatna pomoc prawna

Uwaga właściciele czworonogów

Pomnik „Dobrej Pani”

Wizytacja miejsc pamięci narodowej

Spotkanie informacyjne nt. modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Polsko-Czeski Rodzinny Bieg na Orientację "Śladami Historii"

Polsko-Czeski Rodzinny Rajd Rowerowy

Mobilny Punkt Informacyjny w Cieszynie

Nieodpłatna pomoc prawna

Uwaga właściciele czworonogów

Na podstawie uchwały nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3723 z dnia 06.06.2018 r.)Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach.

Dotacji celowej z zakresu ograniczenia niskiej emisji udziela się na dofinansowanie inwestycji realizowanych w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych figurujących w ewidencji podatkowej Gminy Hażlach i polegających na likwidacji niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych kotłów (pieców) centralnego ogrzewania i zastąpieniu ich nowym:

1)kotłem gazowym c.o. przystosowanym do spalania wyłącznie gazu ziemnego lub gazów węglowodorowych płynnych;

2)kotłem węglowym lub na biomasę, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN EN 303-5:2012, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operationfor Accreditation).

Dotacji nie podlega wymiana kotłów niewęglowych na kotły węglowe lub opalane biomasą.

Dofinansowaniu nie podlegają instalacje źródeł ciepła w budynkach nowowybudowanych, oddanych do użytkowania w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku lub będących w trakcie budowy
(tj. nie oddanych do użytku, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła).

TERMIN NABORU
Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 03 września - 10 września 2018 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie papierowej na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

- w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach – w Sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach w godzinach pracy (tj. pn.,wt., czw. 700-1500; śr.700 -1700; pt. 800-1400)

Wniosek wraz z zasadami udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach można pobrać:

- ze strony internetowej www.hazlach.pl, zakładka aktualności,

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach, II piętro, pokój nr 18,

- ze strony BIP www.hazlach.samorzady.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

- Dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem mieszkalnym), lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem mieszkalnym); jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu mieszkalnego) na wykonanie inwestycji.

- Dokument potwierdzający upoważnienie osób do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna.

- Oświadczenia, że posiadacz nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja nie zalega na rzecz Gminy Hażlach z opłaceniem podatków lub opłat z tytułu posiadania przedmiotowej nieruchomości i gospodarowania odpadami komunalnymi, bądź uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

Jeśli wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą:

- Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy

de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis
w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- Informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. nr 53, poz. 311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U.
z 2010r. nr. 121, poz 810 ze zm.);

- Załącznik, który jest kserokopią, należy opatrzeć klauzulą „za zgodność kserokopii
z oryginałem”, oznaczyć datą i podpisem wnioskodawcy.

KRYTERIA WYBORU WNIOSKÓW

W przypadku wniosku, który nie spełnia wymogów formalnych, wnioskodawca jest wzywany
do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania wezwania. Wniosek niepoprawiony lub nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

LIMIT DOTACJI

Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków (decyduje data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy Hażlach), w miarę posiadanych przez Gminę Hażlach
i zaplanowanych na ten cel środków finansowych - zgodnie z uchwaloną pulą środków przeznaczonych na ten cel przez Radę Gminy Hażlach.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wysokość udzielonej dotacji celowej do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-2
w załączniku do uchwały Nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r. wynosi 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł.

 

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI

Zasady udzielania dotacji oraz formularz dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Mienia Urzędu Gminy Hażlach (II piętro, pok. nr 18), na stronie internetowej Urzędu Gminy Hażlach www.hazlach.pl, zakładka aktualności oraz na stronie BIP www.hazlach.samorzady.pl.

 

DOTACJA MOŻE BYĆ UDZIELONA NA NASTĘPUJĄCE ŹRÓDŁA CIEPŁA

- kocioł gazowy c.o. – przystosowany do spalania wyłącznie gazu ziemnego lub gazów węglowodorowych płynnych;

- kocioł węglowy lub na biomasę, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN EN 303 – 5:2012, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operationfor Accreditation).

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji celowej jest likwidacja wszystkich dotychczas użytkowanych pieców i kotłów opalanych paliwem stałym, z wyjątkiem następujących sytuacji:

1) piece ceramiczne (kaflowe) przystosowane zostaną do użytkowania jako urządzenia akumulacyjne
w ramach ogrzewania elektrycznego;

2) w budynku lub lokalu mieszkalnym użytkowany jest kominek opalany drewnem spełniający wymagania przepisów odrębnych.

 

Szczegółowe informacje w sprawie naboru wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach będą udzielane w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach (II piętro pok. nr 18) oraz pod numerem telefonu 33 856 9479 wew. 32.

 

Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach stanowią załącznik do uchwały nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r.

 

Załączniki do pobrania:

Druk wniosku - DOC

Druk wniosku - PDF

 

Oświadczenie - DOC

Oświadczenie - PDF

 

Uchwala nr V/38/2018 z dnia 28.05.2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach

Wydarzenia

projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"O budżecie gminy Hażlach"
"Złote i diamentowe pary"
"Gmina Hażlach pnie się w górę"
"Kto śpiewa - dwa razy się modli"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca